Wika Skilte's generelle forretningsbetingelser

 

Almindelig del
De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og produkter udbudt af Wika Skilte, medmindre en skriftlig aftale mellem kunden og Wika Skilte foreligger, der specifik ophæver hele eller dele af de generelle forretningsbetingelser. Det er kundens eget ansvar at læse og forstå de generelle forretningsbetingelser. Ved ”kunde” forstås enhver person, virksomhed eller anden juridisk enhed, der anmoder om produkter eller ydelser fra Wika Skilte. Enhver anmodning om produkter og ydelser fra Wika Skilte anses samtidig som kundens accept af de gældende generelle forretningsbetingelser. Kunden hæfter for betaling for de ydelser og produkter, der leveres i henhold til disse forretningsbetingelser.

 

1. Aftaler
Kun myndige personer, virksomheder og organisationer kan indgå aftale med Wika Skilte. Kunden skal ved aftaleindgåelse give Wika Skilte oplysninger om sin adresse. Ved adresseændringer skal kunden straks give Wika Skilte meddelelse herom.

 

1.1 Indgåelse
Der indgås så vidt muligt kontraktlig aftale imellem kunden og Wika Skilte. Er der tale om konsulentsupport i form af mødeaktivitet, og/eller opgaver af kortere varighed, kan der dog indgås mundtlig aftale, eller skriftlig aftale via e-mail eller lignende. Mundlig eller skiftlig bestilling af tegnearbejde/layout til eksempelvis bildekoration, facadedekoration eller andet hvor Wika Skilte skal udføre tegneopgaver faktureres på timebasis.  I tilfælde af ikke kontraktlig aftale, fremsendes faktura snarest efter mødet/opgaven er afsluttet. Kontrakten er bindende i den fastsatte periode og/eller for det fastsatte timeantal, og kan kun bringes til ophør inden for perioden, såfremt der indtræder misligholdelse fra en af parternes side, eller parterne begge underskriver et dokument, der formulerer hvorledes kontrakten kan ophæves.

1.2 Fortrydelse
Kunden kan fortryde aftalen indtil 2 dage efter aftalens indgåelse, ved at give Wika Skilte besked herom. Er der tale om en haste opgave eller anden opgave som ønskes løst inden for 48 timer fra ordreafgivelse, fraskriver kunden sig fortrydelsesretten. Hvis en kunde fortryder aftalen inden for fortrydelsesfristen, hæfter kunden ikke for det i aftalen fastslåede beløb. Dog hæfter kunden for den tid (afregnet til normal timepris efter gældende takster) og de materialer, samt ydelser fra evt. tredjemand, der er brugt i tiden mellem aftaleindgåelsen og opsigelsen.

 

2. Tilbud
2.1 Alle priser er angivet uden moms med mindre andet er angivet.

2.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Wika Skilte. Enten ved mundtlig aftale, skriftlig aftale eller via e-mail.

2.3 Anmodning fra kunden om grafisk udkast/layout af produkt til fremsendelse eller afleveret til kunden betragtes som en ordre og vil derfor blive faktureret såfremt det i sidste ende viser sig at kunden vælger anden leverandør.

2.4 Grafisk udkast/layout tilhører Wika Skilte indtil godtgørelse herfor er indbetalt på Wika Skilte´s konto. Billeder og lign. er ophavsret beskyttet fra Wika Skilte´s leverandører og kan erhverves mod særskilt vederlag.

2.5 Tilbud er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbudet.

2.6 Priserne angivet på Wika Skiltes webshop er webshop priser og er ikke nødvendigvis samme priser som hvis der handles dirkete hos Wika Skilte på Bisgårdsvej 4, 9200 Aalborg.

 

3. Krav til Kunden
Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere tekst og illustrationer, der skal bruges i det færdige produkt. Kunden skal straks, på opfordring af Wika Skilte, udlevere de oplysninger, herunder bl.a. brugernavn, adgangskoder og adresser til web-hotel og servere, der er nødvendige for udførelse af de aftalte ydelser. Det er kundens ansvar at læse korrektur på leverede udkast/layouts inden disse offentliggøres, publiceres, trykkes eller på anden måde anvendes af kunden.

 

4. Ophavsret og immaterielle rettigheder
4.1 Materiale udarbejdet af Wika Skilte illustrationer, tekst, koder, ideer og lignende udarbejdet af Wika Skilte tilhører Wika Skilte. Alt materiale udarbejdet af Wika Skilte, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med Wika Skilte.

4.2 Brugsret
Kunden erhverver brugsrettigheden til det færdige produkt, når dette er fuldt betalt. Kunden må ikke videregive hele eller dele af det færdige produkt til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale herom. Wika Skilte forbeholder sig retten til at opkræve særskilt vederlag, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand. Brugsretten omfatter kun brug af materiale, tekst, illustrationer og lignende til brug i det leverede produkt. Ophavsretsbeskyttet materiale leveret af Wika Skilte, må ikke modificeres, bruges i anden sammenhæng, end det i henhold til aftalen tilsigtede. Ønsker kunden at erhverve rettigheder udover brugsretten til det færdige produkt, kan dette kun ske ved særskilt, skriftlig aftale og ved særskilt vederlag for overførelsen af rettighederne.

4.3 Kildefiler
Ønsker kunden adgang til kildefiler (psd, ai, cdl, pdf, eps samt oprindelige fotografier og lignende) og brugsret heraf, skal dette foregå ved særskilt aftale samt ved særskilt vederlag.

4.4 Materiale leveret af kunden
For materiale leveret af kunden, er det udelukkende kundens ansvar, at dette materiale ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form at ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønstre og foto-rettigheder, eller andre rettigheder) ved anvendelsen og bearbejdningen af det afleverede materiale, samt at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det anførte gælder såvel hver enkelt del af det afleverede materiale som det samlede produkt. Endvidere vil såkaldte ”trykklare” filer blive produceret direkte uden nogen form for reklamation, såfremt det er kundens egne materialer der er blevet anvendt til at færdiggøre det endelige produkt, eksempelvis billedfiler der er blevet forstørret eller anden form for trykklar fil som ikke er leveret i korrekte farver eller anden form for data fejl.

 

5. Levering & Godkendelse
Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
• Kundens handling eller undladelse.
• De i pkt. 10 nævnte omstændigheder.

Ved disse forsinkelser har Wika Skilte ret til en forlængelse af leveringstiden uden nødvendigvis at skulle gøre kunden opmærksom herom.

5.1 Det færdige produkt
Når det færdige produkt er kunden i hænde eller meddelt færdigt  anses ydelsen for værende fuldført og produktet som værende leveret, og betaling skal foreligge efter gældende betalingsbetingelser. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udførligt har udtrykt sin godkendelse af produktet til Wika Skilte, og betaling skal efterfølgende foreligge efter gældende betalingsbetingelser.

5.2 Levering af diverse produkter fra Wika Skilte
Ved levering og montering af facadeskilte, udhængsskilte, byggepladsskilte eller lignende har kunden en periode på 1 uge (5 arbejdsdage) til at meddele Wika Skilte om eventuelle fejl eller mangler. Såfremt kunden ikke afgiver indsigelser indenfor ovenstående periode anses dette som en godkendelse af produktet og indgåede aftaler med kunden som værende overholdt.

Er det nødvendigt at ændre eksempelvis montering, farver eller anden ændring på leverede produkter i forhold til aftalt, vil kunden blive faktureret særskilt.

Det er kundens eget ansvar at læse korrektur på eventuelle layout eller lignende som er blevet tilsendt eller udleveret til kunden eller som kunden har fremsendt til Wika Skilte.

Wika skilte fraskriver sig et hvert ansvar hvad angår korrekturlæsning eller anden form i den henseende. Denne del ligger 100% hos kunden og kan derfor på ingen måde føres tilbage til Wika Skilte.

 

6. Mangler
6.1 Wika Skilte har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

6.2 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

6.3 Wika Skilte hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egen tilvejebringelse til leverancen.

 

7. Reklamation
Reklamation, vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt af kunden eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang. Wika Skilte forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for udbedring af fejl og mangler opdaget efter produktet er leveret. Såfremt den pågældende fejl kunne/burde have været opdaget af kunden, ved fremsendelse af layout eller lignende er blevet godkendt og inden opgaven er blevet sat i produktion.

Ved midlertidig skiltning, eksempelvis byggeskilte, kampagnebannere mv. hæfter Wika Skilte på ingen måde overfor vejr og vind som kan have påvirket fastgørelsen af produktet. Sker der på nogen måde skade på personer eller materiel, vil det til enhver tid være kunden eller kundens forsikring som dækker eventuelle skader, hvis der efterfølgende bliver rejst erstatningskrav omkring de eventuelle skader produktet har forvoldt.

Ved permanent skiltning vil det ligeledes være kunden der hæfter for skyldsspørgsmålet, såfremt produktet betegnes som værende leveret. (se eventuelt pkt. 5 stk. 2)

8. Køretøjer / Bildekoration

Wika Skilte fraskriver sig et hvert ansvar for kundebiler og påhængskøretøjer, dette gør sig gældende for både indregistrede og uindregistrerede køretøjer (herunder også hyrevogne), varevogne, lastbiler eller andre påhængskøretøjer. Alle køretøjer eller påhængsvogne som forefindes på matriklen Bisgårdsvej 4 er altid i kundens, ejeren eller bilforhandlerens varetægt, dermed er det ikke Wika Skilte som står for ansvaret af disse, dermed er det til enhver tid altid kundens egen forsikring som skal dække eventuelle skader. 

Transport af kunders køretøjer holdes Wika Skilte og Wika Skiltes ansatte skadesfrie, såfremt der måtte ske færdselsuheld eller anden skade på kundens køretøj. Dette ligger for kundens eller bilens ejer regning.

Ønsker en kunde at gøre brug af Wika Skiltes ekspertise indenfor bildekoration (reklame/totalindpakning) eller solfilms montering fraskriver kunden sig alle reklamationsmuligheder hvad angår lak eller glasskader forårsaget af folie eller solfilm, skæreridser eller anden form for skade på køretøjet. Dette gør sig også gældende ved afmontering af reklamer, solfilm eller anden foliedekoration.

Ved totalindpakning bør kunden sørge for at forhindringer er afmonteret køretøjet ved aflevering af dette, herunder håndtag, antenner eller lign

Alle køretøjer skal leveres tørre og rengjorte. Anses et køretøj som værende beskidt eller for våd til montering ved almindelig aftørring med klud, forbeholder Wika Skilte sig retten til at udsætte leveringstiden og rengøre/tørre bilen på kundens regning.

Wika Skilte yder ved solfilmsmontering ikke rengørring indvendig i bilen. Det er kundens pligt at levere en rengjort støvfri bil. Opfyldes dette ikke af kunden, kan Wika Skilte ikke gøres ansvarlig af det endelige resultat af den monterede solfilm.

9. Betaling
Efter levering fremsendes en faktura. Rettidig betaling skal foreligge seneste 8 dage efter fakturadatoen. Betaling foregår ved kontant betaling eller ved bankoverførelse til den på fakturaen oplyste bankkonto. Såfremt betaling ikke foreligger rettidigt forbeholder Wika Skilte sig retten til at tillægge, pr. påbegyndte måned, morarenter på 2% af fakturaens pålydende samt et rykkergebyr på kr. 100,00. Betaling skal foreligge i dansk valuta. Ved manglende rettidig betaling, stoppes alle igangværende aktiviteter og ingen nye påtages, indtil aftalte betaling foreligger til fulde. Sker dette ikke vil sagen i sidste ende overdrages til inkasso.

9.1 Løbende ydelser
For løbende ydelser leveret af Wika Skilte samt for ydelser, hvor der ikke er indgået separat skriftlig aftale, faktureres kunden på uge basis.

9.2 Hæftelse for betaling
Kunden hæfter for betaling for de ydelser og produkter, der leveres i henhold til disse forretningsbetingelser. Foreligger betaling ikke rettidig, har Wika Skilte ret til at fjerne det leverede produkt fra kundens køretøj eller nedtage eventuelle skilte eller lignende produkter, eller forhindre normal afvikling, af produktet indtil betalingen foreligger. Fjernes/deaktiveres produktet, er kunden stadigvæk forpligtet til at betale fakturaen i fulde. Wika Skilte vil dog vederlagsfrit reetablere/aktivere produktet, når betalingen foreligger til fulde.

9.3 Afregning af tidsforbrug
For ydelser, der udføres på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte halve (1/2)  time. For ydelser, der foretages hos kunden eller på et andet sted end på Wika Skiltes firmaadresse, faktureres kunden ifølge skriftligt tilbud eller særskilt aftale via e-mail eller lignende.

9.4 Hastetillæg
Ved opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel forbeholder Wika Skilte sig retten til at tillægge et hastetillæg på minimum kr. 500,00 alt efter opgave.

9.5 Depositum
For aftaler om ydelser og produkter, der samlet overstiger en pris på kr. 15.000,00 eller forventes at omfatte mere end 40 timers arbejde forbeholder Wika Skilte sig retten til at opkræve et depositum på optil 60 procent af den forventede slutpris. Samtidig har Wika Skilte ret til at sætte arbejdet i bero, indtil det ønskede depositum er i hænde, og leveringsdatoen udskydes tilsvarende antal arbejdsdage.

 

10. Ansvarsbegrænsning
Wika Skilte er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Wika Skilte med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. Wika Skilte skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter og ydelser leveret af Wika Skilte ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Wika Skilte´s side.

Alle emner herunder også køretøjer skal til enhver tid altid være dækket af kundens egen forsikring. Wika Skiltes forsikring dækker ikke hærværk, tyveri eller lign.

Wika Skilte kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis Wika Skilte har bidraget til formuleringer og illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Wika Skilte ingen ansvar for fejl, mangler samt evt. uforudsete følger af brugen af produktet. Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene kunden. Wika Skilte har ikke ansvaret for internet/mail eller fragt leverancer. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Wika Skilte.

Wika Skilte kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefier.

 

11. Force majeure
Såfremt Wika Skilte ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger udenfor Wika Skiltes kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inklusiv tele- og netværksleverandører), eller lignende skal Wika Skilte være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe sådanne situationer består.

Wika Skilte kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

 

12. Underleverandører
Wika Skilte er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

13. Ændringer i vilkår og priser
Wika Skilte offentliggør de til enhver tid gældende generelle forretningsbetingelser på sin hjemmeside (www.wikaskilte.dk). Ændringer af vilkår for allerede indgåede aftaler om løbende ydelser, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal her underrettes ved fremsendelse af en meddelelse, eventuelt via e-mail eller i forbindelse med udsendelse af en opkrævning. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. For allerede indgåede aftaler om levering af engangsydelser, er det de ved aftaleindgåelsen gældende forretningsbetingelser og de i aftalen anførte priser som benyttes. Wika Skiltes priser kan reguleres uden varsel.

Ved ordre under kr. 500,00. Forbeholder Wika Skilte sig retten til at opkræve et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Alle priser offentliggjort af Wika Skilte er altid ekskl. moms og eventuel fragt.

Wika Skilte forbeholder sig retten til at vælge fragtmulighed efter bedste skøn.

 

14. Tvister
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov.

 

15. Cookie politik

Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

 

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 24 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 24 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

 

16. Persondatapolitik og sikkerhed

Alle betalinger med kreditkort, sker via en sikker SSL forbindelse, som sikrer at dine betalingsoplysninger ikke er tilgængelige for 3. parter. Betalingen foretages gennem en sikker krypteret metode i webshopsystemet, samt en sikker betalingsgateway.  En betalingsgateway fungerer ligesom fysisk dankortterminalen, denne administreres af f.eks. Quickpay, som overholder PCI DSS certificering – En certificering, som definerer krav til opbevaring, overførsel og håndtering af kreditkortdata.

 

Hvorfor indsamler vi data?

Dine kontaktoplysninger gemmes udelukkende med det formål, at kunne behandle og afsende din ordre. Når der indsamles personoplysninger via webshoppen, sker med din fulde accept, da det ikke er muligt at gennemføre et køb, medmindre disse handelsbetingelserne er godkendt. Det er din sikkerhed for at vi har informeret om præcist, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Når du foretager et køb registreres din IP-adresse af sikkerhedsmæssige årsager.

IP-adressen og evt. personlige oplysninger kan oplyses til politiet, hvis der er tale om svindel og bedrageri med kreditkort.

 

Oplysninger afgivet på webshoppen videregives eller sælges på ingen måde til 3. part. Dertil opbevares alle personfølsomme oplysninger på højsikrede servere.

Ultimate Web